Verbouwing Opstandingskerk – er wordt aan gewerkt!

Met de interne besluitvorming bijna rond, wordt hard gewerkt aan het uitwerken van de verbouwingsplannen voor de Opstandingskerk -de ‘Nieuwe Kerk’ zoals wij hem tijdelijk noemen. Hoe zit dat nu precies?

De ‘Begeleidingscommissie Voortraject’, bestaande uit Hans Peter van Leeuwen, voorzitter, Otte van Zanden en Dick Appels, met als bijzonder lid architect en gemeentelid Johan Blokland is vooral ingesteld om samen met deze laatste:

  • Op basis van het voorlopig ontwerp te zorgen voor een plan dat binnen de financiële kaders past
  • De vergunningverlening met Rijk (monument!) en Gemeente (bestemmingsplan!) te verzorgen
  • Adviseurs voor bijvoorbeeld akoestiek en energie in te schakelen
  • Subsidiemogelijkheden te verkennen
  • Als leidraad voor sluiting van de gebouwen, verhuizing en inrichting een planning te maken
  • Een voorstel uit te werken voor opdrachtverlening aan een aannemer.
  • Het opstellen van een planning voor het bewaken van de werkzaamheden die nodig zijn om de oplevering van het vernieuwde kerkgebouw te halen.

Op dit moment (maart) gaat de aandacht vooral uit naar de financiële inkadering en, met de gemeente Arnhem, naar de toegang en parkeermogelijkheden.

De begeleidingscommissie bestaat vooralsnog tot de start van de verbouwing.

Nu de plannen concreter worden heeft de wijkkerkenraad ook een ‘Werkgroep verbouwing en inrichting’ ingesteld. Deze werkgroep is veel breder van opzet en gaat zorgen voor allerlei zaken als materiaal- en kleurgebruik, indeling en inrichting. Voor een goed resultaat is het natuurlijk nodig veel af te stemmen met de gebruikers, dus met de hele gemeente, maar ook met mogelijke huurders en externe gebruikers. In verband met de nauwe verwevenheid van eisen en wensen met het werk van de aannemer, installateurs, schilders en dergelijke, zal de werkgroep ook de contacten op de bouwplaats onderhouden.

De werkgroep zal zich daarnaast bezig houden met de verhuizing, maar ook met zaken als naamgeving (onze nieuwe kerk krijgt een nieuwe naam), fondswerving en dergelijke. Er is veel te doen, dus laten we allemaal een handje helpen. Creatievelingen, techneuten, regelaars, handen-uit-de-mouwen-stekers, communiceerders, iedereen is nodig bij dit werk!

 

Begeleidingscommissie Voortraject

Bibliodrama

In maart start een serie van 3 bijeenkomsten bibliodrama, rond verhalen die passen in de 40-dagentijd.

Bibliodrama is een vorm van speels en dramatiserend omgaan met een ( bijbel) verhaal. Het gekozen verhaal wordt gelezen, rollen worden gezocht en ieder gaat met zijn eigen rol aan de slag. Al spelend kom je andere rollen tegen.

Deze serie wordt gegeven door Marie-Louise Vroemen, bibliodrama begeleider.

Data: maandag 25 maart, 1 april, 8 april

Tijd: van 19.30 tot 21.45 uur

Plaats: de  Fliednerzaal in de Bakermat, Van Nispenstraat 139 Arnhem

Kosten voor de serie: €22,50 inclusief koffie/thee..

Opgave en informatie: marielouisevroemen@tiscali.nl

Gemeenteavond over kerkgebouwen PGA

, , ,

Op dinsdag 29 januari organiseert de Algemene Kerkenraad (AK) een gemeenteavond voor alle leden van de PGA. Deze zal gehouden worden in de Opstandingskerk en begint om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur).

Op 17 december j.l. is de AK op voorstel van de wijkkerkenraden tot het voorgenomen besluit gekomen om in Arnhem-Noord de Bethlehemkerk en de Diaconessenkerk en in Arnhem-Zuid De Kandelaar te sluiten voor kerkdiensten. Dit voorgenomen besluit wordt  tijdens de gemeenteavond toegelicht en besproken. Volgens de kerkorde dient de AK bij een kerksluiting de gemeente te horen.

We nodigen u graag uit om met ons van gedachten te wisselen over de voorgenomen kerksluitingen.

Dick van Dijk, voorzitter AK

Actie Kerkbalans 2019

,

Steun de PGA met de actie Kerkbalans

 

Om onze activiteiten van de Protestantse Gemeente Arnhem voort te kunnen zetten, is financiële steun hard nodig. Met dat geld kan de PGA het kerkelijk werk in Arnhem betalen. Daarom roept de PGA haar leden met ‘Actie Kerkbalans’ (opnieuw) op om haar te ondersteunen met een financiële bijdrage. Actie Kerkbalans is de grootste, jaarlijkse inzamelactie van kerken.

Digitaal 
Ook dit jaar kan er weer digitaal een toezegging worden gedaan. Dat kan via: https://pgarnhem.nl/kerkbalans/

Actie Kerkbalans 
Meer dan 2.000 kerken in Nederland vragen hun kerkleden de komende tijd om een bijdrage voor hun kerk.

Periodieke gift
Gebruiken maken van Overeenkomst Periodieke gift (voorheen Schenkingsakte)? Dan regelen wij dat graag (hier komt overigens geen notaris meer aan te pas).

Jeugdkerk programma

, ,

Jeugdkerk voorjaar 2019

De komende maanden is er weer regelmatig jeugdkerk in de Diaconessen kerk. Maar let op: op sommige zondagen zitten we in een andere kerk. Klik op het schema hiernaast voor de details.

Zondag 6 januari gezamenlijke dienst in de Diaconessenkerk

,

Op de eerste zondag in het nieuwe jaar (6 januari) is er een gezamenlijke dienst in de Diaconessenkerk voor heel Arnhem Noord. De Opstandingskerk en Bethlehemkerk zijn die zondag gesloten.

Ds. Monique Maan gaat voor. Er worden ambtsdragers (her)bevestigd en een ambtsdrager treedt af.

Een mooi moment om in de eredienst te mogen ervaren dat gemeenteleden bereid zijn een taak op zich te (blijven) nemen en dat een ambtsdrager na lange tijd de gemeente gediend te hebben, het ambt neerlegt.

U bent allen van harte uitgenodigd!

Diaconessenkerk, Izaak Evertslaan 11

Nieuwjaarsontmoeting in de Bethlehemkerk

,

De ontwikkelingen rondom samengaan en kerksluiting in de wijkgemeente Arnhem Noord heeft als gevolg dat niet iedere zondag, in de drie kerken van de voormalige wijken, een eredienst wordt gehouden.

Voor gemeenteleden van de Bethlehemkerk betekent dit, dat pas op 27 januari 2019 de eerste dienst in de Bethlehemkerk wordt gehouden. Dan wordt het Heilig Avondmaal gevierd.

Het kernteam van de Bethlehemkerk heeft gemeend dat het heel belangrijk is om elkaar te blijven ontmoeten en vast te houden. Het kernteam biedt U daarom de gelegenheid om elkaar op zaterdag 5 januari 2019 van 15.00 – 16.30 uur in de Bethlehemkerk alle goeds voor het nieuwe jaar te wensen.

Deze uitnodiging geldt niet alleen voor gemeenteleden rondom de Bethlehemkerk maar zeker ook voor alle gemeenteleden van de wijkgemeenteleden Arnhem Noord.

Wees welkom!

Kernteam rondom de Bethlehemkerk