Aan de slag voor de Duif

Net als eerdere jaren heeft De Duif – nachtopvang voor daklozen – in de afgelopen tijd een beroep gedaan op de PKN in Arnhem-Noord. Het verzoek aan de diaconie was: gedurende vijf maanden 10 tot 15 liter soep per week leveren, zodat aan de gasten van de Duif bij binnenkomst een warme kop soep kan worden geserveerd. In de voormalige Diaconessenkerk had men hier al ervaring mee.
Nu de wijkgemeente van de Nieuwe Kerk nog in ontwikkeling was en er ook nog communicatie-belemmerende coronabeperkingen golden, was het spannend of we met vereende krachten aan het verzoek konden voldoen. De coördinatie van e.e.a. kwam bovendien in nieuwe diaconale handen en ook bij de Duif trad een nieuwe coördinator aan, te weten Edmund Boering. Maar het lukte om tijdig een aantal mensen bereid te vinden om mee te doen met dit project en elke deelnemer heeft op eigen wijze een of meer emmertjes met soep gevuld. De erkentelijkheid daarvoor bleek groot en men zal graag opnieuw van onze diensten gebruik maken. Inmiddels is het stokje doorgegeven en heeft een ander kerkgenootschap de soepvoorziening ter hand genomen.

Regina Greidanus/Nelke van Dijk (coördinatie)

Met ingang van zondag 28 november is de begintijd van de zondagse dienst in de Nieuwe Kerk 10.00 uur.

Op 17 juli waren we met vele vrijwilligers in de Nieuwe Kerk om bijna 80 rugzakjes te vullen met speelgoed en bonnen voor ijsjes, friet en een keertje naar het zwembad. Deze rugzakjes zijn door Rijnstad opgehaald en uitgedeeld aan kinderen tussen de 4 en 17 jaar in Arnhem Noord. Deze kinderen zijn de hele zomervakantie thuis, omdat hun ouders niet genoeg geld hebben om op vakantie te gaan. Met zo’n rugzakje hopen we ze iets leuks te geven om in de vakantie te doen.

Dankzij het vele voorwerk dat was verricht, verliep het inpakken op rolletjes. Er werd kennis gemaakt, gepraat, gelachen en in een paar uurtjes waren alle rugzakjes gevuld. Het was een geslaagde actie en we hopen dat de kinderen er plezier aan beleven.
Janet Slump en Geke Blokland

Op de “Diaconie” pagina vindt u een overzicht van onze acties en enkele foto’s van de rugzak actie.

Voor alle kinderen tot 12 jaar is er een kinderkerkprogramma! Op een aantal zondagochtenden en een paar zondagmiddagen is er kinderkerk. De naam kinderkerk is ‘een beetje’ nieuw, eerder noemden we dit de ‘peutervieringen’. Het zijn laagdrempelige vieringen in de kerkelijke gemeente of als kindergroep waarbij de Bijbelse verhalen, het zingen en bidden, spelen en knutselen op het programma staan. Dominee Monique Maan of Dominee Arjen Hiemstra hebben een centrale rol in de viering. De data staan op de flyer welke gedownload kan worden.

Vragen? mail jeugdouderling.noord@pgarnhem.nl

 

De Algemene Kerkenraad (AK) heeft op 14 juni 2021 het nieuwe beleidsplan voor de jaren 2021 t/m 2025 vastgesteld.

Dit beleidsplan met de titel MET BEZIELING is per 1 juli 2021 geldig.

Hierin zijn ook de werkplannen van de wijken opgenomen. Van het beleidsplan is ook een samenvatting op hoofdlijnen beschikbaar.

Gelijktijdig met het beleidsplan heeft de Algemene Kerkenraad ook een plaatselijke regeling vastgesteld voor de periode 2021 t/m 2025.

 

Lees hier meer.

Zondag 13 juni – Wijkgemeente Arnhem-Noord

Voorganger: Monique Maan

Ouderling van dienst en lector: Hanneke Maassen

Diaken: Wim Schröder

Organist: Daan de Vries

Zangers: Hester Hasper, Hanneke Maassen
Koster: Alie de Rooij

Beeld: Peter Jukkema

Geluid: Hanry Slijper

U weet wellicht dat het oecumenisch leesrooster ieder jaar één evangelie centraal stelt. Zo is er het A-Jaar, waarin we uit Matteus lezen, het B-jaar waarin Markus aan de beurt is, en het C-jaar met Lucas. Het Johannesevangelie heeft geen ‘eigen’ jaar. Die keuze is ooit gemaakt omdat het Johannesevangelie aan de orde komt op vaste (zon)dagen door het jaar heen. Zo leest de kerk bijvoorbeeld op Kerstmorgen de eerste verzen van Johannes 1, in januari volgt altijd Joh 2, de bruiloft te Kana, op Witte Donderdag Johannes 13, de voetwassing, op Paasmorgen Johannes 20 en op zondag Trinitatis altijd Johannes 3, over Nicodemus. De gedachte was dat Johannes zo al voldoende aan bod komt en dus geen eigen jaar hoeft te hebben. Omdat er echter op deze manier hele stukken van het Johannesevangelie nooit aan bod komen, is besloten om in het komende jaar (juni 2021 – mei 2022) het Johanesevangelie als ‘alternatief spoor’ aan te reiken. Dat betekent dat u in het komende jaar met regelmaat lezingen uit het Johannesevangelie zult horen.

Om te beginnen Johannes 4: 5-30. Een kort gedeelte van deze lezing stond ook centraal bij de sluiting van de Bethlehemkerk, vorig jaar september, omdat de tekst over het water dat eeuwig leven geeft daar aan de muur hing. In deze dienst lezen we het hele verhaal over Jezus en de vrouw bij de bron, en zoomen we in op wat er gebeurt: wat begint als een moeizaam gesprek loopt uit op een werkelijke ontmoeting.

Link naar de liturgie

Link naar de video

Zondag 6 juni – Wijkgemeente Arnhem-Noord

Voorganger: Arjen Hiemstra

Orgel/Piano: Marius de Boer

Zangers: Leo Butter en Louis Praamsma

Ouderling: Nannette Borger

Diaken: José Kieft

Lector: Cees Vink

Koster: Albert Wester, Hanry Slijper en Marion Schaar

Geluid: Hans Peter van Leeuwen

Beeld: Elze Sennema

Deze dienst staan we stil bij lezingen uit Rechters 12, 1-6 en Marcus 3, 20-35. In Rechters 12 gaat het over het meningsverschil tussen Jefta en de Efraïmieten die hem niet willen steunen. In Marcus 3 is roeren zich Jezus verwanten en Schriftgeleerden die uit Jeruzalem zijn gekomen. Beide denken dat Jezus – gezien de daden die hij doet en woorden die hij spreekt – zijn verstand heeft verloren. Maar Jezus gaat niet op hen in.

Link naar de liturgie

Link naar de video

Zondag 30 mei -Trinitatis- Wijkgemeente Arnhem-Noord

Voorganger: ds. Alle Jonkman, Zevenaar

Ouderling en lector: Sergic Davidian

Diaken: Geke Blokland

Zang: Hester Hasper en Louis Praamsma

Organist: Gert Jan Broer

Beeld: Elze Sennema

Geluid: Matthias Romein

Koster: Alie de Rooij

Deze zondag Trinitatis is ds. Alle Jonkman, predikant van de Protestantse Gemeente te Zevenaar, de voorganger. In de dienst staat hij stil bij de lezing van Exodus 33 18,19a, 33:21b- 34:10, het verhaal van de verschijning van God aan Mozes als hij voor de tweede keer de stenen platen met daarop de Tien Geboden ontvangt.

Link naar de liturgie

Link naar de video

Op haar vergadering van 18 mei jl heeft de wijkkerkenraad besloten weer een beperkte groep gemeenteleden uit te nodigen bij de kerkdiensten. We sluiten hiermee aan bij de versoepelingen in de samenleving. Gelukkig neemt het aantal besmettingen af en het aantal gevaccineerden toe, zodat het ook verantwoord is dit te gaan doen.

Belangrijk om te weten: de diensten zijn voorlopig nog op zaterdagmorgen 10.30 uur!
Dit is omdat we nog geen beeldinstallatie in de kerk hebben. De dienst worden daarom door vrijwilligers gefilmd en vervolgens zo bewerkt dat de opname op zondagmorgen door iedereen bekeken kan worden via internet. Om dit op tijd klaar te hebben, is het nodig op zaterdag de dienst op te nemen.
Mocht u zich dus aanmelden om een dienst bij te wonen, dan bent u dus welkom op zaterdagmorgen 10.30 uur in de Nieuwe Kerk. Zodra de beeldinstallatie klaar is, en iedereen thuis rechtstreeks kan meekijken, zullen de kerkdiensten weer gewoon op zondagmorgen zijn.

Er geldt uiteraard bij de diensten nog steeds een aantal spelregels:

  • Aanmelding vooraf is noodzakelijk. In het protocol dat bij deze Zondagsbrief is gevoegd, kunt u lezen hoe u zich kunt aanmelden via mail of telefoon.
  • Het aantal bezoekers is voorlopig 30. Dit is exclusief de medewerkers.
  • Bij binnenkomst wordt gevraagd naar uw gezondheid.
  • Mondkapje is verplicht bij verplaatsingen in de kerk.
  • We houden anderhalve meter afstand van elkaar.
  • Er is geen gemeentezang. In elke dienst zingen maximaal vier zangers.

Voor alle details en andere regels verwijzen we u naar het protocol.

Zondag 23 mei -Pinksteren- Wijkgemeente Arnhem-Noord

Voorgangers: Elsje Pot en Monique Maan

Ouderling: Theo van Loenen

Diaken: Wim Schröder

Muziek: Martine Baar (klarinet), Janneke Ruinemans (viool), Erik Zeillemaker (orgel/piano)

Zang: Toos Kooistra, Piet en Pleuni van der Heide

Koster: Alie de Rooij

Beeld en geluid: Peter Jukkema, Gerjan Snippe

De Pinksterviering van dit jaar zou oorspronkelijk in de Eusebiuskerk zijn, maar vanwege corona (en waterschade aan het orgel in de Eusebius) is de viering verplaatst naar de Nieuwe Kerk. Het belooft een viering met veel muziek en zang te worden! De ‘preek’ zal in vieren zijn, aan de hand van ‘woorden van Pinksteren’. Bij de vier woorden staan vragen, bedoeld om thuis uw gedachten over te laten gaan…

Welkom op dit feest van de Heilige Geest, de kracht van God in mensen! De dienst wordt op zaterdag opgenomen, zodat de beeldopname van de dienst beschikbaar is op zondagmorgen, eerste Pinksterdag.

Link naar de liturgie

Link naar de video