In de Goede Week, op weg naar Pasen, is er elke dag een viering in de Nieuwe Kerk.

Na de vespers van maandag, dinsdag en woensdag en de dienst met het Avondmaal op Witte Donderdag zijn er nog 3 vieringen.

Goede Vrijdag (19.30): in een viering waaraan de cantorij meewerkt, lezen we enkele hoofdstukken van het Johannesevangelie, afgewisseld met zang, muziek en stilte. We horen over de gevangenneming, de veroordeling, het lijden en het sterven van Jezus. In de gebeden verbinden we Zijn lijden met het lijden van mensen in deze tijd. Tijdens de viering wordt de Paaskaars die vanaf vorig jaar Pasen elke dienst gebrand heeft, gedoofd.

Op de avond van de Stille Zaterdag (21.30) maken we de overgang naar Pasen. We horen teksten uit Genesis en uit de Profeten, uitlopend op het evangelie van Pasen. De nieuwe Paaskaars wordt de kerk binnengebracht en we geven het licht aan elkaar. En we gedenken onze doop – want Jezus leeft en wij met Hem!

Pasen (10.00): op de morgen van de eerste Paasdag komen we als gemeente samen om het feest van de opgestane Heer te vieren! Naast woorden uit de Bijbel, zang en muziek, zijn we ook getuige van de doop van Sara, dochter van Marieke en Jelmer Hulstijn, zusje van Daniël en Julia. Een feestelijke dienst dus, waarin de trouw van de Eeuwige centraal staat. Naast orgelmuziek klinkt in deze dienst ook trompetmuziek!

 

Zondag 10 april is er een themadienst met het ’thema Helden van nu’. We beginnen de viering met elkaar in de kerkzaal. Na 20 minuten gaan is er voor iedereen een keuzeprogramma. Zo kunt u zingen, met kaarten aan de gang, in gesprek of een epos horen voordragen. Op het plaatje vind u de informatie. De lezingen van zondag passen bij Palmpasen, het verhaal van Jezus die wordt toegejuicht voor 1 dag. We hopen u allemaal zondag te ontmoeten. Aan het eind van de viering komen de kinderen de kerk in lopen met de door hen gemaakte palmpaasstokken.

Klik hier voor het programma.

Tot zondag!

 

De Algemene Kerkenraad (AK) heeft op 14 juni 2021 het nieuwe beleidsplan voor de jaren 2021 t/m 2025 vastgesteld.

Dit beleidsplan met de titel MET BEZIELING is per 1 juli 2021 geldig.

Hierin zijn ook de werkplannen van de wijken opgenomen. Van het beleidsplan is ook een samenvatting op hoofdlijnen beschikbaar.

Gelijktijdig met het beleidsplan heeft de Algemene Kerkenraad ook een plaatselijke regeling vastgesteld voor de periode 2021 t/m 2025.

 

Lees hier meer.

Zondag 13 juni – Wijkgemeente Arnhem-Noord

Voorganger: Monique Maan

Ouderling van dienst en lector: Hanneke Maassen

Diaken: Wim Schröder

Organist: Daan de Vries

Zangers: Hester Hasper, Hanneke Maassen
Koster: Alie de Rooij

Beeld: Peter Jukkema

Geluid: Hanry Slijper

U weet wellicht dat het oecumenisch leesrooster ieder jaar één evangelie centraal stelt. Zo is er het A-Jaar, waarin we uit Matteus lezen, het B-jaar waarin Markus aan de beurt is, en het C-jaar met Lucas. Het Johannesevangelie heeft geen ‘eigen’ jaar. Die keuze is ooit gemaakt omdat het Johannesevangelie aan de orde komt op vaste (zon)dagen door het jaar heen. Zo leest de kerk bijvoorbeeld op Kerstmorgen de eerste verzen van Johannes 1, in januari volgt altijd Joh 2, de bruiloft te Kana, op Witte Donderdag Johannes 13, de voetwassing, op Paasmorgen Johannes 20 en op zondag Trinitatis altijd Johannes 3, over Nicodemus. De gedachte was dat Johannes zo al voldoende aan bod komt en dus geen eigen jaar hoeft te hebben. Omdat er echter op deze manier hele stukken van het Johannesevangelie nooit aan bod komen, is besloten om in het komende jaar (juni 2021 – mei 2022) het Johanesevangelie als ‘alternatief spoor’ aan te reiken. Dat betekent dat u in het komende jaar met regelmaat lezingen uit het Johannesevangelie zult horen.

Om te beginnen Johannes 4: 5-30. Een kort gedeelte van deze lezing stond ook centraal bij de sluiting van de Bethlehemkerk, vorig jaar september, omdat de tekst over het water dat eeuwig leven geeft daar aan de muur hing. In deze dienst lezen we het hele verhaal over Jezus en de vrouw bij de bron, en zoomen we in op wat er gebeurt: wat begint als een moeizaam gesprek loopt uit op een werkelijke ontmoeting.

Link naar de liturgie

Link naar de video

Zondag 6 juni – Wijkgemeente Arnhem-Noord

Voorganger: Arjen Hiemstra

Orgel/Piano: Marius de Boer

Zangers: Leo Butter en Louis Praamsma

Ouderling: Nannette Borger

Diaken: José Kieft

Lector: Cees Vink

Koster: Albert Wester, Hanry Slijper en Marion Schaar

Geluid: Hans Peter van Leeuwen

Beeld: Elze Sennema

Deze dienst staan we stil bij lezingen uit Rechters 12, 1-6 en Marcus 3, 20-35. In Rechters 12 gaat het over het meningsverschil tussen Jefta en de Efraïmieten die hem niet willen steunen. In Marcus 3 is roeren zich Jezus verwanten en Schriftgeleerden die uit Jeruzalem zijn gekomen. Beide denken dat Jezus – gezien de daden die hij doet en woorden die hij spreekt – zijn verstand heeft verloren. Maar Jezus gaat niet op hen in.

Link naar de liturgie

Link naar de video

Zondag 30 mei -Trinitatis- Wijkgemeente Arnhem-Noord

Voorganger: ds. Alle Jonkman, Zevenaar

Ouderling en lector: Sergic Davidian

Diaken: Geke Blokland

Zang: Hester Hasper en Louis Praamsma

Organist: Gert Jan Broer

Beeld: Elze Sennema

Geluid: Matthias Romein

Koster: Alie de Rooij

Deze zondag Trinitatis is ds. Alle Jonkman, predikant van de Protestantse Gemeente te Zevenaar, de voorganger. In de dienst staat hij stil bij de lezing van Exodus 33 18,19a, 33:21b- 34:10, het verhaal van de verschijning van God aan Mozes als hij voor de tweede keer de stenen platen met daarop de Tien Geboden ontvangt.

Link naar de liturgie

Link naar de video

Op haar vergadering van 18 mei jl heeft de wijkkerkenraad besloten weer een beperkte groep gemeenteleden uit te nodigen bij de kerkdiensten. We sluiten hiermee aan bij de versoepelingen in de samenleving. Gelukkig neemt het aantal besmettingen af en het aantal gevaccineerden toe, zodat het ook verantwoord is dit te gaan doen.

Belangrijk om te weten: de diensten zijn voorlopig nog op zaterdagmorgen 10.30 uur!
Dit is omdat we nog geen beeldinstallatie in de kerk hebben. De dienst worden daarom door vrijwilligers gefilmd en vervolgens zo bewerkt dat de opname op zondagmorgen door iedereen bekeken kan worden via internet. Om dit op tijd klaar te hebben, is het nodig op zaterdag de dienst op te nemen.
Mocht u zich dus aanmelden om een dienst bij te wonen, dan bent u dus welkom op zaterdagmorgen 10.30 uur in de Nieuwe Kerk. Zodra de beeldinstallatie klaar is, en iedereen thuis rechtstreeks kan meekijken, zullen de kerkdiensten weer gewoon op zondagmorgen zijn.

Er geldt uiteraard bij de diensten nog steeds een aantal spelregels:

  • Aanmelding vooraf is noodzakelijk. In het protocol dat bij deze Zondagsbrief is gevoegd, kunt u lezen hoe u zich kunt aanmelden via mail of telefoon.
  • Het aantal bezoekers is voorlopig 30. Dit is exclusief de medewerkers.
  • Bij binnenkomst wordt gevraagd naar uw gezondheid.
  • Mondkapje is verplicht bij verplaatsingen in de kerk.
  • We houden anderhalve meter afstand van elkaar.
  • Er is geen gemeentezang. In elke dienst zingen maximaal vier zangers.

Voor alle details en andere regels verwijzen we u naar het protocol.

Zondag 23 mei -Pinksteren- Wijkgemeente Arnhem-Noord

Voorgangers: Elsje Pot en Monique Maan

Ouderling: Theo van Loenen

Diaken: Wim Schröder

Muziek: Martine Baar (klarinet), Janneke Ruinemans (viool), Erik Zeillemaker (orgel/piano)

Zang: Toos Kooistra, Piet en Pleuni van der Heide

Koster: Alie de Rooij

Beeld en geluid: Peter Jukkema, Gerjan Snippe

De Pinksterviering van dit jaar zou oorspronkelijk in de Eusebiuskerk zijn, maar vanwege corona (en waterschade aan het orgel in de Eusebius) is de viering verplaatst naar de Nieuwe Kerk. Het belooft een viering met veel muziek en zang te worden! De ‘preek’ zal in vieren zijn, aan de hand van ‘woorden van Pinksteren’. Bij de vier woorden staan vragen, bedoeld om thuis uw gedachten over te laten gaan…

Welkom op dit feest van de Heilige Geest, de kracht van God in mensen! De dienst wordt op zaterdag opgenomen, zodat de beeldopname van de dienst beschikbaar is op zondagmorgen, eerste Pinksterdag.

Link naar de liturgie

Link naar de video

Zondag 16 mei -Wijkgemeente Arnhem-Noord

Voorganger: Arjen Hiemstra en Monique Maan

Organist: Erik Zeillemaker

Zangers: Hester Hasper en Louis Praamsma

Ouderling: Peter van Dijk

Diaken: José Kieft

Koster: Alie de Rooij

Geluid: Hans Peter van Leeuwen

Beeld: Peter Jukkema

Het is de zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren. Jezus is naar zijn Vader gegaan, maar de Geest is nog niet gekomen. De dienst krijgt vorm tussen deze twee elementen. In de eerste lezing uit Exodus 19, 1-11 wordt vertelt van de Heer die tot Mozes spreekt op de berg Sinaï. Je zou er een vooruitblik op Pinksteren in kunnen zien. De tweede lezing is uit Johannes 17, 14-26. Hierin lezen we een stuk van het gebed dat Jezus tot zijn Vader richt aan het einde van de maaltijd voordat hij gevangen wordt genomen. Je zou het een gebed om de Geest kunnen noemen, voor de tijd waarop Jezus niet meer op aarde is.

Tijdens de dienst stellen we de leden van de Pastorale Raad en een Kerkrentmeester die geen ouderling is voor aan de gemeente. Het gaat om Conny Bloemendaal, Lineke Brinkman, Marijke Gerritsen, Nynke Oosthoek-Vlieger en Albert Wester. Tevens zullen zij een gelofte van geheimhouding afleggen.

Link naar de liturgie

Link naar de video

Zondag 9 mei -Wijkgemeente Arnhem-Noord

Voorganger: Arjen Hiemstra,

Organist: Erik Zeillemaker,

Ouderling: José Westrik,

Diaken: Regina Greidanus,

Koster: Henk Altena,

Geluid: Hanry Slijper,

Beeld: Arjan Kraayenbrink,

Zang: leden van de cantorij o.l.v. Jeannette van ’t Veld

De dienst is vormgegeven door Monique Maan, maar door persoonlijke omstandigheden gaat Arjen Hiemstra voor.
Tijdens de dienst staan we stil bij de lezing uit Johannes 15, 9-17. In het evangelie gaat het over het liefdesgebod dat Jezus zijn leerlingen oplegt: “Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde”. Daarbij lezen we Psalm 33 zoals Huub Oosterhuis deze heeft vertaald. Aan de dienst werken mensen van de cantorij mee o.l.v. Jeannette van ’t Veld.

Link naar de liturgie

Link naar de video