Veilige Kerk Protestantse Gemeente Arnhem

De Protestantse Gemeente Arnhem (PGA) wil graag dat iedereen zich veilig voelt binnen onze gemeente. Helaas is dat niet vanzelfsprekend omdat de ervaring heeft geleerd dat ook binnen kerkgenootschappen grensoverschrijdend gedrag voorkomt. Vormen van grensoverschrijdend gedrag zijn seksueel ongewenst gedrag, pesten en onjuist beheer van geld en goederen. Daarom heeft de Algemene Kerkenraad, in aansluiting op het beleid Veilige Kerk van de Protestantse Kerk Nederland, een aantal zaken afgesproken.

Kennismaking en aanstellingsbeleid

Voordat een vrijwilliger bij ons een taak op zich neemt, gaan we een kennismakingsgesprek voeren en bespreken we de gedragscode(s)/omgangsregels. Ook tijdens vergaderingen of andere activiteiten kan het thema Veilige Kerk aan bod komen. Door onze ervaringen samen te bespreken, leren we hoe we ons (vrijwilligers)werk zo goed mogelijk kunnen doen.

Gedragscodes/omgangsregels

De Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Arnhem heeft op 20 april 2020 besloten om met deze gedragscodes voor professionals en vrijwilligers te gaan werken in het kader van Veilige Kerk. Daarvoor zijn 2 gedragscodes opgesteld, een algemene en één voor degenen die met jongeren werken. We bespreken deze gedragscode(s)/omgangsregels met de nieuwe vrijwilliger en vragen deze te bevestigen door ondertekening van de gedragscode.

Voor sommige functies moet er ook een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aangevraagd worden zoals voor predikanten, kerkelijk werkers, kosters, vertrouwenspersonen, ambtsdragers, vrijwilligers in het jeugdwerk en vrijwilligers die bevoegdheid hebben om geld te beheren. De Algemene Kerkenraad stelt vast voor welke overige vrijwillige functies er een VOG moet worden aangevraagd.

Vertrouwenspersonen

Om onze gemeenteleden te ondersteunen bij vragen rondom grensoverschrijdend gedrag en seksueel misbruik zijn er twee onafhankelijke vertrouwenspersonen aangesteld door de Algemene Kerkenraad van de PGA. Zij zijn onafhankelijk en onpartijdig, bieden een luisterend oor, hebben zwijgplicht over alles wat hen wordt toevertrouwd en geven informatie over de stappen die gezet kunnen worden. Daarnaast geven zij gevraagd en ongevraagd advies aan de Algemene Kerkenraad rondom gesignaleerde knelpunten en preventie. Zij zijn geen mediator, therapeut of probleemoplosser, doen niet aan waarheidsvinding en zijn niet het aanspreekpunt voor ‘gewone’ kerkelijke conflicten.

De vertrouwenspersonen voor de PGA zijn:

Mevr. Linda Kok, bereikbaar via Vertrouwenspersoon-mevr.Kok@pgarnhem.nl

Dhr. Ron de Bie, bereikbaar via Vertrouwenspersoon-dhr.deBie@pgarnhem.nl

Huidige vrijwilligers en abtsdragers

De PGA heeft besloten om de komende maanden alle huidige vrijwilligers, ambtsdragers, kosters en predikanten te benaderen om de gedragscode te tekenen en indien nodig een VOG aan te vragen. Binnen de wijkkerkenraden wordt besproken hoe dit plaats gaat vinden en via de scriba van uw wijkgemeente hoort u hier binnenkort meer over.

De Algemene Kerkenraad kan zich voorstellen dat u naar aanleiding van deze informatie vragen heeft. U kunt deze stellen aan de scriba van de Algemene Kerkenraad (scriba.ak@pgarnhem.nl) of aan uw wijkkerkenraad.