In deze inspiratiebrief:

Extra informatie naar aanleiding van de viering van afgelopen zondag, 3 maart in de Opstandingskerk

Laten we elkaar inspireren!
Reageer gerust op deze mail door deze te beantwoorden! 


Vergeven

Schilderij van Rembrandt van Rijn, De Verloren zoon

Liturgie van 3-3

Gisteren ging ik – Annet Hogenbirk –  voor in de Opstandingskerk. Het was een bijzondere viering, waarin we liederen zongen die heel mooi, maar niet al te bekend zijn. Ik mail nu de liturgie met gegevens waarop geen copyrights zitten.  Mooi om nog eens na te lezen en te luisteren!

Via de blauw-gekleurde links kun je enkele liederen beluisteren en ook achtergrondgegevens bij het schilderij raadplegen.

Hierbij gebruikt:
Het boek van vergeving
in vier stappen naar harmonie met onszelf en de ander

Het viervoudig pad van
vergeving:

1. Het verhaal vertellen
2. De pijn benoemen
3. Vergeving schenken
4. De relatie vernieuwen
    of loslaten

Hartelijke groeten,
Annet Hogenbirk 

Liturgie 3-3-2019 Opstandingskerk
Orgelspel

Woord van welkom – Moment v stilte

Wij bidden het drempelgebed

Kwartet zingt: Als morgenrood tekst: Jannet Delver naar Hildegard von Bingen Muziek: Tom Löwenthal

Zingen LB 220 (Niet zo’n mooie opname maar geen andere gevonden)

Gebed om Gods ontferming

Lofzang (gloria): LB 92: 1, 2 en 3

Thema: (jezelf) vergeven verbindt
In de lezingen van vandaag gaat het om vergeven.
Fouten kunnen loslaten.

Dat geeft ruimte.
Ruimte om je opnieuw met jezelf en met de ander te verbinden.

Gebed bij de opening van de Schriften

Kwartet zingt: Levend woord
tekst: Jannet Delver naar Hildegard von Bingen Muziek: Mariëtte Harinck

Schriftlezingen
Psalm 51 (Uit: Altijd hetzelfde lied – 150 psalmen bewerkt en toegelicht. Gerard Swüste)

Zingen: LB 139 b

2e lezing: Lucas 15: 11-32 Naardense Bijbel

11 Maar hij zegt: 
zomaar een mens 
heeft twee zonen gekregen;

12 en de jongste van hen zegt tot de vader: 
vader, geef mij van het vermogen 
het deel dat mij toegewezen wordt!- 
en hij heeft onder hen de leeftocht verdeeld.

13 Niet vele dagen daarna 
brengt de jongste zoon alles bijeen 
en gaat op reis naar een gebied ver weg; 
daar verkwist hij al het zijne 
in een reddeloos leven.

14 Maar als hij alles er heeft doorgebracht 
geschiedt er een hevige hongersnood 
over die streek, 
en hij begint gebrek te lijden.

15 Hij trekt erop uit en voegt zich bij 
een van de stedelingen van het gebied, 
en die stuurt hem naar zijn akkers 
om zwijnen te hoeden;

16 hij is ernaar gaan verlangen zijn buik te vullen 
met de schillen die de zwijnen hebben gegeten,- 
en niemand die ze hem geeft!

17 Maar tot zichzelf gekomen brengt hij uit: 
hoeveel dagloners van mijn vader 
hebben broden in overvloed, 
en ik ga hier verloren in een hongersnood!-

18 ik zal opstaan, naar mijn vader trekken 
en tot hem zeggen: 
vader, ik heb gezondigd 
tegen de hemel en voor jouw aanschijn,

19 ik ben niet meer waard 
als zoon van jou aangeroepen te worden: 
doe met mij 
als met één van je dagloners!

20 Opgestaan komt hij aan bij zijn vader; 
als hij zich nog ver weg ophoudt 
ziet zijn vader hem 
en wordt hij innerlijk bewogen: 
hij snelt toe, valt hem om de hals 
en kust hem.

21 Maar zijn zoon zegt tot hem: 
vader, ik heb gezondigd tegen de hemel 
en voor jouw aanschijn, 
ik ben niet meer waard 
als zoon van jou aangeroepen te worden!

22 Maar de vader zegt tot zijn dienaars: 
brengt haastig de eerste mantel 
en bekleedt hem!- 
geeft hem een vingerring aan de hand 
en schoenen aan de voeten;

23 brengt het gemeste kalf, slacht het 
en laten we eten en feestvieren,

24 omdat deze zoon van mij 
dood is geweest en herleeft, 
verloren was en werd gevonden! 
En zij beginnen feest te vieren.

25 Maar zijn oudste zoon is op de akker geweest; 
met dat hij aankomt en het huis nadert 
hoort hij speelgroepen en reidansen;

26 hij roept een van de jongens tot zich 
en heeft uitgevraagd wat dat allemaal is.

27 Maar die zegt tot hem: 
uw broer is gekomen 
en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht 
omdat hij hem gezond heeft teruggekregen!

28 Maar hij is woedend 
en heeft niet binnen willen komen. 
Nadat zijn vader naar buiten is gekomen 
heeft die hem bij zich geroepen.

29 Maar ten antwoord zegt hij tot zijn vader: 
zie, zovele jaren al ben ik je dienstbaar, 
nooit ben ik aan jouw gebod voorbijgegaan 
en míj heb je nooit een bokje gegeven 
zodat ik met mijn vrienden feest kon vieren;

30 maar nu deze zoon van jou gekomen is 
die je leeftocht heeft verslonden met hoeren, 
slacht je voor hem het gemeste kalf!

31 Maar hij zegt tot hem: 
kind, jij bent altijd bij mij 
en alles wat van mij is, is van jou;

32 maar we móesten feestvieren en verheugd zijn 
omdat deze broer van jou 
dood was en is herleefd, 
verloren was en is gevonden! 

Zingen acclamatie: 339 g

Preek – met afbeelding van de verloren zoon. Klik hier voor meer informatie

Stilte gevolgd door muziek

Zingen LB 861 Als er vergeving is

Geloofsbelijdenis – We gaan staan voor ons geloof:

Ik geloof in God die leven geeft,
ruimte om te leven:
om mens te zijn naar zijn beeld,
liefdevol en scheppend aanwezig.

Ik geloof dat een wereld werkelijkheid kan worden,
waarin het voor alle mensen goed is om te leven,
en dat het ook míjn taak is om aan zo’n wereld mee te bouwen.

Ik geloof dat er voor iedere mens liefde, gerechtigheid,
vergeving en vrede kan zijn.

Ik geloof dat de vreugde het zal winnen van het leed,
dat liefde sterker is dan haat,
dat niet de dood het laatste woord heeft, maar het leven.
Dit alles geloof ik door Jezus Christus.

Hij heeft mij laten zien dat zo’n wereld – zo’n leven – mogelijk is,
dat het de moeite waard is om je voor zo’n wereld in te zetten.

Ik wil mijn leven dan ook op Hem oriënteren.
Ik wil leven in zijn geest,
omdat ik geloof dat ik dan voor anderen het meeste tot heil ben.

Ik geloof dat daarmee het geluk van anderen en van mezelf het meeste gebaat is.
Zó leven is het vormgeven aan mijn eigen ‘Ere zij God!’

Vanuit dít geloof in Gods Liefde wil ik leven. Amen.

Gebeden – voorbeden met responsie ‘Heer onze God, wij bidden U verhoor ons’ – stil gebed – Onze Vader gezongen: LB 1006

Mededelingen en collecten

Zegen en zending

Wij zingen ons ‘amen’ met LB 416

 

Pastoraat

Voor pastoraat in Noord: Kijk op  noord.pgarnhem.nl/pastoraat

NB! Vakantie Annet Hogenbirk: van 4-10 maart 2019