Diaconie

De taak van de diaconie is hulp bieden aan wie dat nodig heeft. Dat doen we dichtbij, in de wijk en in de stad, en ver weg via de werkgroep ZWO. In het diaconaar gaat het er om, geïnspireerd door Gods woord, dienstbaar te zijn aan de samenleving, dichtbij en ver weg, binnen en buiten de kerkelijke gemeenschap.

Doel van het diaconale werk

  • het leveren van een bijdrage aan het welzijn van de samenleving
  • ervoor zorgen dat mensen kunnen deelnemen aan de samenleving
  • het bestrijden van armoede en onrecht
  • zorgdragen voor personen en groepen in acute noodsituaties, op persoonlijk vlak en/of financieel

Het gaat erom mensen tot hun recht te laten komen. Met het woord van God en Jezus als voorbeeld, willen wij oog en oor hebben voor het recht van de zwakke. Menselijkheid en leefbaarheid mogen niet in het geding komen.

Het gaat om zien:
Oog hebben voor de nood dichtbij en ver weg
Kijk hebben op de samenleving
Oog en oor hebben voor de oorzaken van nood/onrecht en verdrukking

Het gaat om kiezen:
Diaconaat is kiezen en delen

Het gaat om helpen:
Luisterend oor hebben
Helpen in noodsituaties, financieel of anderszins
Doorverwijzen naar instanties
Ondersteuning en aandacht bij verlies

Hulp in financiële noodsituaties

In noodgevallen kan de diaconie financiële ondersteuning bieden. De aanvragen hiervoor komen binnen via predikanten, ouderlingen of via andere weg. Omdat de verantwoordelijkheid voor deze hulp in eerste instantie bij de overheid ligt, wordt eerst  samen met betrokkene bekeken of doorverwijzing naar een andere instantie kan plaatsvinden. Als de financiële nood niet acuut kan worden opgelost via de reguliere weg, kan eenmalig financiële ondersteuning verleend worden. De diaconie verleent geen structurele financiële ondersteuning. Indien dat nodig of wenselijk is kan, na inzicht in de gehele financiële situatie en voldoen aan de normen, een voedselpakket bij de voedselbank aangevraagd worden. Ook kan aanvrager doorverwezen worden naar één van onze de pastores.

Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO)

De werkgroep ZWO kiest, samen met de kerkelijke gemeente, jaarlijks een project voor een goed doel ergens op de wereld. Via allerlei kleine acties wordt geld ingezameld voor dit project. Op deze wijze worden gemeenteleden actief betrokken bij diaconale activiteiten.